Senior Citizen Home

Toronto, ON | 2009

Proposed Exterior