Third Imperial Hotel | 1970 | Takahashi Teitaro Arch.